Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 5 - 2017 - Доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци
14.12.2017
РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ


В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 18.01.2018г. от 14:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

28-02-2018г. ДОГОВОР ПО-1

26-03-2018г. Информация за сключен договор

10.04.2018г. Плащане съгласно раздел III - ЦЕНА И УСЛОВИЕ НА ПЛАЩАНЕ, т.5 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от Договор ПО - 1 от 28.02.2018г. Стойност на плащането 96 800 лв. (деветдесет и шест хиляди и осемстотин лева и 0 стотинки) без ДДС. Фактура № 0000099366.

03.05.2018г. Плащане съгласно раздел III - ЦЕНА И УСЛОВИЕ НА ПЛАЩАНЕ, т.5 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от Договор ПО - 1 от 28.02.2018г. Стойност на плащането 78 600 лв. (седемдесет и осем хиляди и шестстотин лева и 0 стотинки) без ДДС. Фактура № 0000099666.

30-05-2018г. Обява за приключване на договор


Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси