Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - 2018 - Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на община Бойчиновци
29.03.2018
29.03.2018г. - РЕШЕНИЕ

28.05.2018г. - ДОГОВОР ПО-3

28.05.2018г. - Обява за възложена поръчка

06.07.2018г. - Плащане съгласно раздел НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от спецификацията към Договор ПО - 3 от 18.04.2018г. Стойност на плащането 8 281,07 лв. (осем хиляди двеста осемдесет и един лева и 07 стотинки) без ДДС. фактура № 0057418927.

07.08.2018г. - Плащане съгласно раздел НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от спецификацията към Договор ПО - 3 от 18.04.2018г. Стойност на плащането 6 161,63 лв. (шест хиляди сто шестдесет и един лева и 63 стотинки) без ДДС. фактура № 0057422070.

10.09.2018г. - Плащане съгласно раздел НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от спецификацията към Договор ПО - 3 от 18.04.2018г. Стойност на плащането 6 628,84 лв. (шест хиляди шестстотин двадесет и осем лева и 84 стотинки) без ДДС. фактура № 0057425179.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси