Новини
Публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община Бойчиновци
03.04.2018
Община Бойчиновци, на основание чл. 19а, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проект на Общ устройствен план на община Бойчиновци  http://www.boychinovtsi.bg/section-126-novini.html

Становища, бележки и препоръки относно обхвата на доклада за екологична оценка могат да бъдат депозирани на вниманието на Кмета на Община Бойчиновци гр. Бойчиновци, ул. Гаврил Генов № 2, ет. 1, стая 101 и/или на електронна поща: munb@mail.orbitel.bg в 20-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАДАНИЕ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси