Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 3 - 2018 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ С ПАРТНЬОРИ ОБЩИНА БРУСАРЦИ И ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОПОС 2014-2020 Г.
05.04.2018
05.04.2018г. - РЕШЕНИЕ

05.04.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

05.04.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

05.04.2018г. - ЕЕДОП

09.05.2018г. - ПРОТОКОЛ

17.05.2018г. - РЕШЕНИЕ

14.06.2018г. - Обявление за възложена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси