Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 6 - 2018 - „Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“
06.08.2018
06.08.2018г. - РЕШЕНИЕ

06.08.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

06.08.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

06.08.2018г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

24.08.2018г. - ЗАПИТВАНЕ 1

27.08.2018г. - РАЗЯСНЕНИЕ 1

26.09.2018г. - ПРОТОКОЛ 1

12.10.2018г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 17.10.2018г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

25.10.2018г. - ПРОТОКОЛ 2

25.10.2018г. - ПРОТОКОЛ 3

25.10.2018г. - РЕШЕНИЕ

13.12.2018г. - ДОГОВОР

13.12.2018г. - Обявление за възложена поръчка

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси