Новини
Община Бойчиновци, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Бойчиновци, Доклад за Екологична оценка с Нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях
01.10.2018
Община Бойчиновци, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до проект на Общ устройствен план на община Бойчиновци, Доклад за Екологична оценка с Нетехническо резюме, Доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях: http://boychinovtsi.bg/currentNews-790-newitem.html

Становища, бележки и препоръки могат да бъдат депозирани на вниманието на Кмета на Община Бойчиновци – г-н Светлин Сретениев и/или на електронна поща: e-mail: munb@mail.orbitel.bg, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСКАНЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси