Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9 - 2018 - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Бойчиновци
09.10.2018
10.10.2018г. - РЕШЕНИЕ

10.10.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ

10.10.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

21.11.2018г. - ПРОТОКОЛ 1

07.12.2018г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 12.12.2018г. от 13:30 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси