Новини
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-71 от 21.12.2018г.- уведомление за издадена заповед № 765/20,12,2018г. на кмета на община Бойчиновци за одобряване на ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №46036.927.17 и ПИ №46036.22.20 землище с. Мадан, общ.Бойчиновци.
22.01.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси