Други документи

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ (2018 – 2020 г.)
10.09.2018
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ (2018 – 2020 г.)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година (Приет с Решение № 383, протокол № 39/25.07.2018г)
31.07.2018
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година (Приет с Решение № 383, протокол № 39/25.07.2018г)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.
31.07.2018
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. (Приет с Решение № 382, протокол № 39/25.07.2018г)

ПРАВИЛНИК за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци
31.07.2018
ПРАВИЛНИК за организацията, дейността и управлението на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2017 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
02.07.2018
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2017 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси