ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
...

ПРОТОКОЛ От разпределение на имотите – „пасища, мери и ливади” между  собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопастност на храните/БАБХ/, на територията на съответното землище на община Бойчиновци за стопанската 2015/2016 година по реда на  чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № 126/30.03.2015год. на Кмета на общината.

Заповеди и регистри по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 година ...тук

БЕЛИ ПЕТНА - ОБРАЗЕЦ И ПРАВИЛА


05-11-2015 Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и окончателни регистри по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ за землищата в община Бойчиновци.

18-01-2016 Заповеди полски пътища - 2015/2016г.

14-03-2016 Съобщение

ПРОТОКОЛ От разпределение на имотите – „пасища, мери и ливади” между собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопастност на храните/БАБХ/, на територията на съответното землище на община Бойчиновци за стопанската 2016/2017 година по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № 144/23.03.2016год. на Кмета на общината.

08-08-2016 Обява и ЗАПОВЕД N158/04.08.2016г. по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно определяне комисия за землищата на територията на община Бойчиновци


10-08-2016
Обява по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно определяне комисия за землищата на територията на община Бойчиновци


25-10-2016 ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

10-01-2017 Заповеди полски пътища - 2016/2017г

09-03-2017 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с разпределението и отдаването под наем на маломерни имоти /под 10 декара/, частна общинска собственост, с НТП – нива, за стопанската 2017 – 2018 година

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси