Проекти на нормативни актове
14-06-2016г. - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТ ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

26-07-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

07-09-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

26-07-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

19-12-2016г. - МОТИВИ за Промяна в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бойчиновци, приета с Решение № 49, Протокол № 8 от 17.04.2008 г., в сила от 01.05.2008 г.

10-01-2017г. - Общински план за интеграция на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация в община Бойчиновци 2016 – 2020 година

16-02-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Бойчиновци

08-03-2017г. - ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017/2020г.

17-03-2017г. - Проект за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, които организират задължително предучилищно образование на територията на община Бойчиновци

21-03-2017г. - ПРОТОКОЛ във връзка с НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Бойчиновци

25-04-2017г. - Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Бойчиновци

09-05-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

09-05-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ
ДАНЪЦИ

06-06-2017г. - Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за за управление на общинските пътища в община Бойчиновци

12-06-2017г. - ПРОТОКОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

31-07-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

17-10-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

23-10-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ПРОТОКОЛ

23-10-2017г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Бойчиновци за определяне размера на местните данъци

ПРОТОКОЛ


Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси