Здравеопазване

Здравеопазване  и социални дейности

 

В община Бойчиновци няма болници и общински здравни заведения. Общо практикуващите лекарски практики са 5 броя, стоматологичните са 3 броя и обслужват цялото население на общината.

Личните лекари и стоматолозите ползват помещения публична общинска собственост, ползват както общинско така и оборудване от Световната банка.

 

Социална защита и услуги

Безработица и заетост

 

Човекът е създател на блага от една страна, но той е и потребител на блага. Колкото по-висока степен на социално-икономическо развитие е постигнато в една община, толкова по-висок е жизнения стандарт на хората. Демографската система се явява фактор на социално-икономическото развитие и резултат на това развитие.

От 1990 година населението на община Бойчиновци е намаляло от 12296 на 10 031 към началото март 2009 година, т.е. демографската характеристика на общината се влошава.

Динамиката на безработица по години за общината е както следва:

 

към 31.12.2010 год. –1172 безработни;

към 31.12.2011 год. - 1111 безработни;

към 31.12 2012 год. - 1191 безработни;

към 31.12.2013 год.-    994 безработни;

към 31.12.2014 год.-    838 безработни;

към 31.12.2015 год.-    604 безработни;

 

 

В    таблица 1, 2 и 3  са  посочени подробно разпределение на безработните за 2013, 2014 и 2015 година в общината  по следните показатели

 

ТАБЛИЦИ 1, 2 и 3

 

Повишаването на заетостта и участието в активните мерки на пазара на труда се отразява положително и върху намаляването на зависимостта на определени рискови групи от получаването на социални помощи.

 

За 2015 година общината е наела средно годишно 52 безработни лица в рамките на НП “ От социални помощи към заетост” на МТСП.

 

Социално подпомагане

 

В ДСП - Монтана, ИРМ - Бойчиновци са подпомагани лица и семейства с месечни помощи по чл. 9 от ППЗСП както следва:

 

- към м. април 2015г.

- 369бр.

на стойност 31 222  лв.;

- към м. юли 2015г.

- 365бр.

на стойност 30 760 лв.;

- към м. октомври 2015г.

- 333бр.

на стойност 26 767 лв.;

- към м. декември 2015г.

- 328бр.

на стойност 27 554 лв.

 

С    месечни    помощи    за    деца    до    завършване    на    средно    образование, но не повече от 20 годишна възраст са подпомагани лица, както следва:

 

- към м. април 2015г.

- 827 бр.

на стойност 74 445 лв.;

- към м. юли 2015г.

- 844 бр.

на стойност 81 560 лв.;

  • към м. октомври 2015г. - 739 бр.,         на стойност 63 545  лв.;
  • към м. декември 2015г. - 753 бр.,         на стойност 64 445 лв.

Месечни добавки за социална интеграция на лица с трайни увреждания по ЗИХУ са получили лица както следва:

 

- към м. април 2015г.

- 771 бр.

на стойност  17 813,90 лв.;

- към м. юли 2015г.

- 772 бр.

на стойност 17 589 лв.;

-  към м. октомври 2015г.

-  към м. декември 2015г.

- 763 бр.

- 749 бр.

на стойност 17 839,25 лв.;

на стойност 17 127,50 лв.

 

Социални услуги

 

На територията на община Бойчиновци функционира едно заведение за предоставяне на услуги извън обичайната домашна среда за възрастни хора – Дом за стари хора в с. Владимирово с капацитет 54 места. Домът приема възрастни хора от област Монтана и има обособено отделение за лежащо болни. Извършен  е цялостен  ремонт  на  сградата, изцяло финансиран от СИФ.

Общината предлага социални услуги в обичайна домашна среда чрез организирания Домашния социален патронаж в Бойчиновци с общ капацитет от 200 места, което позволява обхващането на почти всички селища от общината.

През 2015г. - 7бр. лични асистенти са работили по НП „АХУ".
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси