Образование
Таблица бюджет за детските градини

Таблица бюджет за училищата в община Бойчиновци

Формули и правила за разпределение на средствата за образование за 2018г.

ЗАПОВЕД №539 ОТ 11.10.2107 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2017 ГОДИНА


ЗАПОВЕД №129 ОТ 21.03.2107 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2017 ГОДИНА


ЗАПОВЕД №183
от 12.04.2016г. ОТНОСНО: Утвърждаване на правила за определяне на основните работни заплати на директорите на общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения за 2016 година, съгласно приложението, неразделна част от Заповедта.


Разпределение на средства по ЕРС за училища за 2017г.

Разпределение на средства по ЕРС за детски градини за 2017г.


ПРАВИЛА за разпределение по единни разходни стандарти за дейност общообразователни училища 2010 г.

Формули и правила за разпределение на средствата за образование за 2011 г.

Териториална организация на образованието (04.2009г.)

Училища

В община Бойчиновци функционират:
- 2 Средно общообразователни училища;
- 3 Основни училища;
- 1 Професионална гимназия;
- 1 Средно общообразователно училище към Министерството на правосъдието;


Училищата са разположени, както следва:
- СОУ “Васил Левски” в град Бойчиновци;
- СОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” в село Лехчево;
- ОУ “Вл. Минчев” в село Владимирово
- ОУ “ Христо Ботев” в село Мърчево;
- ОУ “Отец Паисий” в село Мадан;
- ПГ по транспорт “Вл. Минчев” в село Владимирово; /МТ/
- СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” в град Бойчиновци; /МП/

Детски заведения

Предучилищното възпитание е организирано в общо 6 заведения, от които:
- 3 Обединени детски заведения;
- 3 Целодневни детски градини;

Заведенията са разположени, както следва:
- в град Бойчиновци - ЦДГ “ Звънче”,
- в село Портитовци - ЦДГ “ Щурче”,
- в село Мърчево - ЦДГ ” Зора”,
- в село Лехчево - ОДЗ “ Звездица”,
- в село Владимирово- ОДЗ “ Вълшебен свят”,
- в село Мадан - ОДЗ “ Щастливо детство”.

Общият брой на децата, ползващи се от детските заведения е около 238

Кадрова обезпеченост

Персоналът, зает в системата на образованието, наброява 138,5 щатни бройки, разпределен както следва:
Училища:
- Педагогически персонал –64,5 бр.,
- От тях с висше образование - 46,5 бр.
- Помощен персонал - 23,5 бр.


Предучилищни заведения:
- Педагогически персонал – 21 бр.
- от тях с висше образование - 11 бр.
- Помощен персонал - 32,5 бр.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси