Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 6 - 2019 - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
31.07.2019
31.07.2019г. - РЕШЕНИЕ

31.07.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

31.07.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

31.07.2019г. - ПРЕПРАТКА КЪМ ПРОЦЕДУРАТА ЗА СМР, КЪДЕТО Е КАЧЕНА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

16.08.2019г. - ЗАПИТВАНЕ

"Във връзка с изготвяне на Предложение за изпълнение на поръчката към ТП е необходимо да бъдем информирани за категорията на петте улици във Владимирово, Лехчево и Мадан с оглед на вида документи необходими за съставяне съгласно Наредба 3.

В приложената документация не открихме такава информация

Моля това да бъде уточнено от Вас или да публикувате копия от разрешенията за строеж
"

16.08.2019г. - ОТГОВОР

13.02.2020г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 18.02.2020г. от 14:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

23.04.2020г. Протокол-1

23.04.2020г. ПРОТОКОЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 181, АЛ. 4 ОТ ЗОП

23.04.2020г. РЕШЕНИЕ

27.05.2020г. ДОГОВОР

27.05.2020г. Обявление за възложена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси