Република България
Община Бойчиновци
Официален интернет сайт
                 

/assets/1234.jpg
             


                  Община Бойчиновци е разположена в северозападна България в централната част на област Монтана.На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин. Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.
             


             


                               Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура 6 124. Средната надморска височина е 138.7 м.             
              

30.11.2016
МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016г.

18.11.2016
МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН - 2016

За поредна година Община Бойчиновци посрещна ученици в рамките на най-популярната кампания на Джуниър Ачийвмънт България – „Мениджър за един ден“. Кметът Светлин Сретениев прие...


11.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

ОТНОСНО:Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на канализационна система на гр.Бойчиновци


09.11.2016
ОБЯВА НА Военно окръжие II степен – Монтана относно обявяване на вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина във Военномедицинска академия

ОБЯВА НА Военно окръжие II степен – Монтана относно обявяване на вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в...


04.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЕТ"ЙОРИК - ИВАН ЦЕКОВ"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЕТ"ЙОРИК - ИВАН ЦЕКОВ"


01.11.2016
1-ВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА БУДИТЕЛЯ

,,...Честит празник на всички съвременни будители, честит празник на всички Вас, които неуморно работите и възпитавате у младото поколение любов към всичко свято и родно”.С...


12.05.2016
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 - 2017 ГОДИНА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 - 2017 ГОДИНА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ


29.03.2016
П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година


03.02.2016
П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година

22.01.2016
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА


05.12.2014
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

30.04.2014
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ HA ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2014 – 2020 г.

04.10.2016
ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


04.10.2016
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА...


04.10.2016
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ


11.07.2016
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

29.03.2016
ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


17.12.2015
НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

/Приети изменения и допълнения с решение № 2, Протокол № 2 от 26.11.2015 година//Приети изменения и допълнения с решение № 353, Протокол № 34...


29.03.2016
Решения на ОбС от 2016г.

04-10-2016г. - Решения на ОбС от №136 до №15020-09-2016г. - Решения на ОбС от №133 до №13531-08-2016г. - Решения на ОбС от №109 до №13105-07-2016г....


28.12.2015
Решения на ОбС от 2015г.

22-12-2015г. - Решения на ОбС от №14 до №2408-12-2015г. - Решения на ОбС от №2 до №1316-11-2015г. - Решениe на ОбС N116-09-2015г. - Решения на...


03.02.2014
Решения на ОбС от 2014г.

29-12-2014г. - Решения на ОбС от №429 до №430 ...тук10-12-2014г. - Решение на ОбС №428 ...тук07-11-2014г. - Решения на ОбС от №418 до №427 ...тук...


23.04.2013
Решения на ОбС за 2013г.

30-12-2013 - Решение на Общинския съвет №314 - тук30-12-2013 - Решение на Общинския съвет от №304 до 313 - тук16-12-2013 - Решение на Общинския съвет...


19.01.2012
Решения на ОбС за 2012г.

28-12-2012 Решения на ОбС от №173 до 176 - тук29-11-2012 Решениe на ОбС№172 - тук29-11-2012 Решения на ОбС от №151 до №171 - тук20-11-2012 Решениe...


29.12.2011
Решения на ОбС от 2011г.

Решения на ОбС от 2011г.


31.08.2016
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 06.11.2015 – 30.06.2016 година

12.05.2016
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015г НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015г НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.


27.04.2016
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.БОЙЧИНОВЦИ, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ № 82 от Протокол №7/27.04.2016г.


29.03.2016
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015 ГОДИНА


07.03.2016
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019г.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019г.


07.03.2016
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 – 2017 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 – 2017 ГОДИНА


11.11.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - ПЪТ VRC 1067 / III-101, Криводол - Бойчиновци/...


27.09.2016
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ (СОУ „ Св. Св. Кирил и Методи” с. Лехчево)

Обява за събиране на оферти от 12.09.2016г. с предмет: „Обзавеждане и оборудване към Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – СОУ...


13.09.2016
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.МАДАН/

„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Гоцо Николов-1960” с.МаданЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


13.09.2016
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.ГРОМШИН/

„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Светлина-1929” с.ГромшинЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


13.09.2016
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.ЛЕХЧЕВО/

„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Развитие-1911” с.ЛехчевоЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


13.09.2016
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.МЪРЧЕВО/

„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Просвета-1934” с.МърчевоЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


 
Дежурни ОбА
 
Местни данъци и такси