Добре дошли!
/assets/1234.jpg               

Община Бойчиновци е разположена в северозападна България в централната част на област Монтана.На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин. Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.
                              
Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура 6 124. Средната надморска височина е 138.7 м.             
             

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА
22.02.2017
И тази година кмета на община Бойчиновци г-н Светлин Сретениев и Местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Бойчиновци със секретар...

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017г.
01.02.2017

ОБЯВА на Военно окръжие II степен – Монтана
30.01.2017
ОБЯВА на Военно окръжие II степен – Монтана относно набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища...

БЮДЖЕТ 2017
26.01.2017
БЮДЖЕТ 2017Бюджета на община Бойчиновци бе гласуван в пълно мнозинство от общинските съветници.Кмета г-н Светлин Сретениев представи основните параметри, залегнали в бюджета на община Бойчиновци...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62а, ал.1 от Закон за водите - "ТБМ-2000" ЕООД
23.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62а, ал.1 от Закон за водите - "ТБМ-2000" ЕООД

ОБЯВА относно провеждане на публичен търг на 07.02.2017г.
16.01.2017
ОБЯВА относно провеждане на публичен търг на 07.02.2017г.

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 година
03.02.2017
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 година

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 - 2017 ГОДИНА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
12.05.2016
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 - 2017 ГОДИНА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година
29.03.2016
П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 година
03.02.2016

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
22.01.2016
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
05.12.2014

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
04.10.2016
ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
04.10.2016
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА...

НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
04.10.2016
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бойчиновци
02.09.2016
НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на...

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
11.07.2016

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
29.03.2016
ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Решения на ОбС от 2017г.
02.02.2017
02-02-2017г. - Решения на ОбС от №170 до №182

Решения на ОбС от 2016г.
29.03.2016
29-12-2016г. - Решения на ОбС от №161 до №16908-12-2016г. - Решения на ОбС от №151 до №16004-10-2016г. - Решения на ОбС от №136 до №15020-09-2016г....

Решения на ОбС от 2015г.
28.12.2015
22-12-2015г. - Решения на ОбС от №14 до №2408-12-2015г. - Решения на ОбС от №2 до №1316-11-2015г. - Решениe на ОбС N116-09-2015г. - Решения на...

Решения на ОбС от 2014г.
03.02.2014
29-12-2014г. - Решения на ОбС от №429 до №430 ...тук10-12-2014г. - Решение на ОбС №428 ...тук07-11-2014г. - Решения на ОбС от №418 до №427 ...тук...

Решения на ОбС за 2013г.
23.04.2013
30-12-2013 - Решение на Общинския съвет №314 - тук30-12-2013 - Решение на Общинския съвет от №304 до 313 - тук16-12-2013 - Решение на Общинския съвет...

Решения на ОбС за 2012г.
19.01.2012
28-12-2012 Решения на ОбС от №173 до 176 - тук29-11-2012 Решениe на ОбС№172 - тук29-11-2012 Решения на ОбС от №151 до №171 - тук20-11-2012 Решениe...

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 година
03.02.2017

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г.
03.02.2017

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 06.11.2015 – 30.06.2016 година
31.08.2016

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015г НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
12.05.2016
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2015г НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.БОЙЧИНОВЦИ, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
27.04.2016
РЕШЕНИЕ № 82 от Протокол №7/27.04.2016г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015 ГОДИНА
29.03.2016
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015 ГОДИНА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
11.11.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - ПЪТ VRC 1067 / III-101, Криводол - Бойчиновци/...

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ (СОУ „ Св. Св. Кирил и Методи” с. Лехчево)
27.09.2016
Обява за събиране на оферти от 12.09.2016г. с предмет: „Обзавеждане и оборудване към Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – СОУ...

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.МАДАН/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Гоцо Николов-1960” с.МаданЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.ГРОМШИН/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Светлина-1929” с.ГромшинЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.ЛЕХЧЕВО/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Развитие-1911” с.ЛехчевоЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.МЪРЧЕВО/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Просвета-1934” с.МърчевоЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси