Председател
Председател на общински съвет

Деян Младенов ГеоргиевДата и място на раждане: 05.07.1989 г., гр. Монтана.

Семейно положение:
Неженен.

Образование:
Висше – магистър, Мениджмънт на бизнесорганизациите,
Стопанска академия „ Димитър А. Ценов ”,

Председател ОбС гр. Бойчиновци от 2017г.

Информация за контакти:
е-mail: elektrick_boys@abv.bg

---------------------------------------------------------------------------

Правомощия и функции:

1. свиква съвета на заседание;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5.разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
6.осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
7. подпомага съветниците в тяхната дейност;
8. представлява съвета пред външни лица и организации.
9. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет;
10.следи за спазване на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация;
11.подготвя и обявява на населението приети от общинския съвет актове;
12.с участието на общински съветници организира периодически прием на граждани от общината по населени места по график, оповестен по подходящ начин;
13.изпълнява и други функции възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси