Новини

Заповед №751/10.12.2019г. относно забрана за влизане на непочистени селскостопански машини на пътното платно
10.12.2019
Заповед №751/10.12.2019г. относно забрана за влизане на непочистени селскостопански машини на пътното платно

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019г.
03.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за издадена Заповед №738/26.11.2019г. на Кмета на община Бойчиновци, за одобряване на ,,ПУП-ПРЗ” /Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/ за УПИ VIII-69,72, кв. 15А по кадастралния и регулационен план на с. Громшин, общ.Бойчиновци.
27.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за издадена Заповед №738/26.11.2019г. на Кмета на община Бойчиновци, за одобряване на ,,ПУП-ПРЗ” /Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/ за УПИ VIII-69,72, кв. 15А по кадастралния и регулационен план на с. Громшин, общ.Бойчиновци.

Заповеди и регистри за разпределение на полските пътища за стопанската 2019/2020г. на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ
27.11.2019
Заповеди и регистри за разпределение на полските пътища за стопанската 2019/2020г. на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ - Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.
26.11.2019
По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет. Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните...

Заповед №463/22.11.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" Монтана ОТНОСНО: Прекратяване на процедурата по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. за землището на с.Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, общ.Бойчиновци, обл.Монтана
25.11.2019
Заповед №463/22.11.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" Монтана ОТНОСНО: Прекратяване на процедурата по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. за землището на с.Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, общ.Бойчиновци, обл.Монтана

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси