27.03.2020
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Бойчиновци 2020“.
ОбяваИнформацияДокументацияПроектна документация03.04.2020г - ЗАПИТВАНЕ06.04.2020г - ОТГОВОР06.04.2020г - ТИПОВ ПРОФИЛ

16.03.2020
Препратка към Процедура за доставка с референтен номер: CB007.2.32.079 -BL 5.2.6-Supply02 с предмет: Доставка на многофункционален камион за почистване на замърсени площи и взимане на проби

13.02.2020
ПОКАНА На основание чл.182, ал.1 от ЗОП за откриване на процедура за обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци.“
13.02.2020г. РЕШЕНИЕ13.02.2020г. ПОКАНА13.02.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ24.02.2020г. ПРОТОКОЛ25.02.2020Г. ДОКЛАД31.03.2020Г. ДОГОВОР03.04.2020г. Обявление за възложена поръчка

13.02.2020
На основание чл.182, ал.1 от ЗОП за откриване на процедура за обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
13.02.2020г. РЕШЕНИЕ13.02.2020г. ПОКАНА13.02.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ24.02.2020г. ПРОТОКОЛ25.02.2020Г. ДОКЛАД31.03.2020Г. ДОГОВОР07.04.2020г. Обявление за възложена поръчка

14.01.2020
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1 - 2020 - Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на община Бойчиновци
14.01.2020г. - РЕШЕНИЕ

11.12.2019
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 11 - 2019 - „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
11.12.2019г.  РЕШЕНИЕ11.12.2019г.  ОБЯВЛЕНИЕ11.12.2019г.  ДОКУМЕНТАЦИЯ11.12.2019г.  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.03.2020
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

13.03.2020
Заповеди на Министерство на здравеопазването
ЗАПОВЕД-РД-01-124ЗАПОВЕД-РД-01-130ЗАПОВЕД-РД-01-131ЗАПОВЕД-РД-01-139ЗАПОВЕД-РД-01-140ЗАПОВЕД-РД-01-143ЗАПОВЕД-РД-01-154Препратка към сайта на Министерство на здравеопазването

16.03.2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

16.03.2020
П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ мандат 2019 – 2023 година
П Р О Г Р А М А

16.03.2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

21.02.2020
ДОКЛАД на община Бойчиновци за 2019 г. за изпълнението на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020) на област Монтана

21.02.2020
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 година

06.02.2020
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
06.02.2020г. - ПРАВИЛА

16.03.2020
Решения на ОбС от 2020г.
16.03.2020г. - Решения на ОбС от №51 до №62

21.02.2020
Решения на ОбС от 2020г.
21.02.2020г. - Решения на ОбС от №40 до №50

06.02.2020
Решения на ОбС от 2020г.
06.02.2020г. - Решения на ОбС от №33 до №39

24.01.2020
Решения на ОбС от 2020г.
24.01.2020г. - Решения на ОбС от №26 до №32

09.01.2019
Решения на ОбС от 2019г.
09-01-2019г. - Решение на ОбС №438 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ - Протокол №4607-02-2019г. - Решения на ОбС от №439 до №453 (Приложение към Решение №451 - )07-03-2019г. - Решения на ОбС от №454 до №45613-03-2019г. - Решения на ОбС №457 и №45803-04-2019г. - Решения на ОбС от №459 до №48003-05-2019г. - Решения на ОбС от №481 до №49208-05-2019г. - Решение на ОбС №493 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ10-06-2019г. - Решения на ОбС от №494 до №49928-06-2019г. - Решения на ОбС от №500 до №50208-07-2019г. - Решение на ОбС №50302-08-2019г. - Решения на ОбС от №504 до №51003-09-2019г. - Решения на ОбС от №511 до №515 и Приложение03-12-2019г. - Решение на ОбС №103-12-2019г. - Решения на ОбС от №2 до №1003-12-2019г. - Решение на ОбС  №1109-12-2019г. - Решение на ОбС  №1223-12-2019г. - Решение на ОбС  №13 до №25

23.01.2018
Решения на ОбС от 2018г.
23-01-2018г. - Решения на ОбС от №308 до №31407-02-2018г. - Решения на ОбС от №315 до №32316-02-2018г. - Решения на ОбС №32401-03-2018г. - Решения на ОбС от №325 до №33521-03-2018г. - Решения на ОбС №33602-04-2018г. - Решения на ОбС от №337 до №34918-04-2018г. - Решение на ОбС №35018-04-2018г. - Решение на ОбС №35102-05-2018г. - Решения на ОбС от №352 до №36218-05-2018г. - Решение на ОбС №36304-06-2018г. - Решения на ОбС от №364 до №37202-07-2018г. - Решения на ОбС от №373 до №38004-07-2018г. - Решение на ОбС №381 - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ31-07-2018г. - Решения на ОбС от №382 до №39010-09-2018г. - Решения на ОбС от №391 до №40514-09-2018г. - Решение на ОбС №40614-09-2018г. - Решение на ОбС №40703-10-2018г. - Решения на ОбС от №408 до №41010-10-2018г. - Решение на ОбС №41110-10-2018г. - Решение на ОбС №41205-11-2018г. - Решения на ОбС от №412 до №41905-12-2018г. - Решения на ОбС от №420 до №42518-12-2018г. - Решения на ОбС от №426 до №437 - Протокол №45

28.02.2020
28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

24.01.2020
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
24.01.2020г. -НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НАТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

17.05.2019
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища

17.05.2019
НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бойчиновци
НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бойчиновци

03.04.2019
НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
НАРЕДБА № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

07.02.2019
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471

03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №466
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №466

07.02.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година

02.01.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

01.04.2020
МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2020г.

27.03.2020
ЗАПОВЕД ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪЗДАЛИТЕ СЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНА ВИРУСЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ
ЗАПОВЕД-074-2020 ЗАПОВЕД-079-2020ЗАПОВЕД-РД-01-124ЗАПОВЕД-084-2020ЗАПОВЕД-РД-01-130ЗАПОВЕД-РД-01-131ЗАПОВЕД-РД-01-139ЗАПОВЕД-090-2020 ЗАПОВЕД-РД-01-140ЗАПОВЕД-091A-2020ЗАПОВЕД-РД-01-143ЗАПОВЕД-095-2020ОБЯВАКАМПАНИЯ ПО НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИЗАПОВЕД-РД-01-154ЗАПОВЕД-103-2020ЗАПОВЕД-104-2020

26.03.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ

20.03.2020
Дирекция “Бюро по труда”- гр. Монтана С П И С Ъ К на свободните работни места за 20.03.2020 г.
С  П  И  С  Ъ  К    

19.03.2020
„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите клиенти
„ЧЕЗ Електро България“ АД напомня на своите клиенти

19.03.2020
ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси