Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 10 - 2019 - „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с. Владимирово, ДГ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ДГ „Вълшебен свят” - с. Владимирово, ДГ „Щастливо детство” - с. Мадан, ДГ „Зора”- с. Мърчево, ДГ „Щурче” - с. Портитовци и ДГ Звездица - с. Лехчево-2019”
25.10.2019
25.10.2019г. - РЕШЕНИЕ25.10.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ25.10.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ15.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 115.11.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 20.11.2019г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.20.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 220.11.2019г. - РЕШЕНИЕ03.12.2019г. - ДОГОВОР

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9 - 2019 - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
12.08.2019
12.08.2019г. - РЕШЕНИЕ12.08.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ12.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 8 - 2019 - „Предоставяне на Консултантски услуги при управление на проекти за: Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа и Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване“
12.08.2019
12.08.2019г. - РЕШЕНИЕ12.08.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ12.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ17.10.2019г. - ПРОТОКОЛ 117.10.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 22.10.2019г. от 11:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.08.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 208.11.2019г. - РЕШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 7 - 2019 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД БОЙЧИНОВЦИ, СЕЛО ЛЕХЧЕВО, СЕЛО ВЛАДИМИРОВО, СЕЛО МЪРЧЕВО И СЕЛО КОБИЛЯК, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ”
12.08.2019
12.08.2019г. - РЕШЕНИЕ12.08.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ12.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ13.09.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 18.09.2019г. от 11:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.09.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 113.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 218.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 318.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 420.09.2019г. - РЕШЕНИЕ15.10.2019г. - ДОГОВОР ПО-3 2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 6 - 2019 - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
31.07.2019
31.07.2019г. - РЕШЕНИЕ31.07.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ31.07.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ31.07.2019г. - ПРЕПРАТКА КЪМ ПРОЦЕДУРАТА ЗА СМР, КЪДЕТО Е КАЧЕНА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ16.08.2019г. - ЗАПИТВАНЕ"Във връзка с изготвяне на Предложение за изпълнение на поръчката към ТП е необходимо да бъдем информирани за категорията на петте улици във Владимирово, Лехчево и Мадан с оглед на вида документи необходими за съставяне съгласно Наредба 3.В приложената документация не открихме такава информацияМоля това да бъде уточнено от Вас или да публикувате копия от разрешенията за строеж"16.08.2019г. - ОТГОВОР

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 5 - 2019 - "РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 2019г.
26.07.2019
26.07.2019г. - РЕШЕНИЕ26.07.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ26.07.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ12.09.2019г. - ПРОТОКОЛ 118.10.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 24.10.2019г. от 11:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.08.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 208.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 308.11.2019г. - РЕШЕНИЕ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси