Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - 2019 - „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
21.06.2019
21.06.2019г. - РЕШЕНИЕ21.06.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ21.06.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1 - 2019 - „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
01.04.2019
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“12.04.2019г. - РЕШЕНИЕ12.04.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ12.04.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ12.04.2019г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ19.04.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 103.05.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 203.05.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 303.05.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 403.05.2019г. - РАЗЯСНЕНИЕ03.05.2019г. - РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ20.05.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 520.05.2019г. - РАЗЯСНЕНИЕ20.06.2019г. - ПРОТОКОЛ 1

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 9 - 2018 - Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Бойчиновци
09.10.2018
10.10.2018г. - РЕШЕНИЕ10.10.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ10.10.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ21.11.2018г. - ПРОТОКОЛ 107.12.2018г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 12.12.2018г. от 13:30 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.17.12.2018г. - ПРОТОКОЛ 217.12.2018г. - ПРОТОКОЛ 317.12.2018г. - РЕШЕНИЕ13.06.2019г. - ПРОТОКОЛ 1

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 8 - 2018 - „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с.Владимирово, ДГ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ДГ „Вълшебен свят” - с.Владимирово, ДГ „Щастливо детство” - с.Мадан, ДГ „Зора”- с.Мърчево, ДГ „Щурче” - с.Портитовци и ДГ Звездица - с.Лехчево”
08.10.2018
08.10.2018г. - РЕШЕНИЕ08.10.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ08.10.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ31.10.2018г. - ПРОТОКОЛ 131.10.2018г. - ПРОТОКОЛ 231.10.2018г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 05.11.2018г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.05.11.2018г. - ПРОТОКОЛ 305.11.2018г. - РЕШЕНИЕ20.11.2018г. - ДОГОВОР ПО7

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 7 - 2018 - „Асфалтиране на част от общински път № 000505, с. Ерден, община Бойчиновци“
13.08.2018
Асфалтиране на част от общински път № 000505, с. Ерден, община Бойчиновци13.08.2018г. - РЕШЕНИЕ14.08.2018г. - ДОГОВОР15.08.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА23.08.2018г. - Окончателно плащане съгласно раздел III, чл.4, ал.1, т.1 от Договор ПО - 5 от 14.08.2018г. Стойност на плащането 44 798,76 лв. (читиридесет и четири хиляди и седемстотин деветдесет и осем лева и 76 стотинки) без ДДС. фактура № 000000281527.08.2018г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 6 - 2018 - „Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“
06.08.2018
06.08.2018г. - РЕШЕНИЕ06.08.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ06.08.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ06.08.2018г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ24.08.2018г. - ЗАПИТВАНЕ 127.08.2018г. - РАЗЯСНЕНИЕ 126.09.2018г. - ПРОТОКОЛ 112.10.2018г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 17.10.2018г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.25.10.2018г. - ПРОТОКОЛ 225.10.2018г. - ПРОТОКОЛ 325.10.2018г. - РЕШЕНИЕ13.12.2018г. - ДОГОВОР13.12.2018г. - Обявление за възложена поръчка

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси