Новини
О Б Я В Л Е Н И Е Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-16 от 06.04.2017г.- уведомление за изготвен проект за изменение на ,,ПУП-ПР” /Подробен устройствен план – план за регулация/ за УПИ IV, кв.10, по плана на с. Кобиляк, общ.Бойчиновци.
05.05.2017
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси