Новини
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "БЪЛГАРИЯ РИСАЙКЪЛС" ООД, гр.МОНТАНА
16.10.2018
Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси” в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда предоставяме обществен достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересованите лица.

16-11-2018г. - Допълнителна информация

---------------------------------------------------------------------------

ПРЕПИСКА ВЪВ ВРЪЗКА С Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси” в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци

21-08-2018Г. - УВЕДОМЛЕНИЕ

31-08-2018Г. - ПИСМО ОТ РИОСВ МОНТАНА

12-09-2018Г. - ВЪЗРАЖЕНИЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

15-10-2018Г. - ПИСМО ОТ РИОСВ МОНТАНА

31-10-2018Г. - СТАНОВИЩЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

31-10-2018Г. - ПРОТОКОЛ

01-11-2018Г. - ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ МОНТАНА

16-11-2018Г. - ПИСМО ОТ РИОСВ МОНТАНА

26-11-2018Г. - ВЪЗРАЖЕНИЕ 1

26-11-2018Г. - ВЪЗРАЖЕНИЕ 2

29-11-2018Г. - ВЪЗРАЖЕНИЕ 3

30-11-2018Г. - ПИСМО ОТ РИОСВ МОНТАНА

30-11-2018Г. - ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ МОНТАНА

03-12-2018Г. - ПРОТОКОЛ

03-12-2018Г. - ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ МОНТАНА

27-12-2018Г. - ПИСМО ОТ РИОСВ МОНТАНА
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси