Новини
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за съдаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба № Iз-1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
25.10.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси