Новини

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от Фирма "Златия агро" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности
16.05.2019
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от Фирма "Златия агро" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

На 07.05.2019 г. община Бойчиновци сключи два договора с Държавен Фонд "Земеделие"
08.05.2019
На 07.05.2019 г. община Бойчиновци подписа Административен договор BG06RDNP001-7.006-0095-C01 от 07.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура BG06RDNP001-7.006Площи – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.На 07.05.2019 г. община Бойчиновци подписа Административен договор BG06RDNP001-7.001-0047-C01 от 07.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода...

СЪОБЩЕНИЕ НА "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД Мрежови експлоатацинен район "Монтана"
08.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ НА "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД Мрежови експлоатацинен район "Монтана" относно "Възстановяване антикорозионно покритие на ВЛ 400 kV "Чирен - Вършец" в участъка от ст№ 148 до ст№ 163 вкл.

ПОКАНА относно начална (въвеждаща) презентация във връзка със стартирането на Проект № BG05M9OP001-2.018-0009-C01 „Интегриран подход за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Бойчиновци”.
07.05.2019
ПОКАНА относно начална (въвеждаща) презентация във връзка със стартирането на Проект № BG05M9OP001-2.018-0009-C01 „Интегриран подход за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Бойчиновци”.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от Фирма "Златия агро" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности
03.05.2019
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от Фирма "Златия агро" ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от РП Енергосекция секция София за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности
03.05.2019
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО от РП Енергосекция секция София за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси