Новини

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-63 от 24.11.2018г.- уведомление за изготвен ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №46036.927.17 и ПИ №46036.22.20 землище с. Мадан, общ.Бойчиновци.
20.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № Об-63 от 24.11.2018г.- уведомление за изготвен ,,ПУП-ПЗ” /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ №46036.927.17 и ПИ №46036.22.20 землище с. Мадан, общ.Бойчиновци.

Днес стартира "Детска полицейска академия в училище" - гр. Бойчиновци, 16.11.2018г.
16.11.2018
За втори път училище от територията на община Бойчиновци съвместно с общината и районното управление на полицията в Монтана си партнират в изпълнение на "ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ"Районно управление, гр.Монтана и СУ "Васил Левски", гр.Бойчиновци и община Бойчиновци сключиха споразумение за сътрудничество в създаването и реализирането на Детско полицейско управление на територията на училището. Поетите ангажименти от трите страни включват предоставяне на логистична, организационна, административна и методическа помощ за осъществяване на съвместни образователно-възпитателни дейности. Община Бойчиновци ще съдейства за изпълнението на заложените в програмата мероприятия.Срокът за изпълнение на споразумението е 2 години.

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за изготвен проект за изменение на ,,ПУП-ПР” /Подробен устройствен план – план за регулация / за УПИ XXV, пл.№577, кв.20 по плана на с.Лехчево, общ.Бойчиновци.
15.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за изготвен проект за изменение на ,,ПУП-ПР” /Подробен устройствен план – план за регулация / за УПИ XXV, пл.№577, кв.20 по плана на с.Лехчево, общ.Бойчиновци.

ОБЯВА на Проект за одобряване на План-сметка за 2019 година за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
13.11.2018
ОБЯВАПроект на План-сметка за 2019 година за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "АГРО КГ" ЕООД
01.11.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018г.
30.10.2018

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси