Други документи

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
06.02.2020
06.02.2020г. - ПРАВИЛА

П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020 година
06.02.2020
06.02.2020г. - П Р О Г Р А М А 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020 ГОДИНА
06.02.2020
06.02.2020г. - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020 ГОДИНА

С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ СЪГЛАСНО ЧЛ.42, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.3, АЛ.1 ОТ НРУРОБЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
06.02.2020
06.02.2020г. - С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ СЪГЛАСНО ЧЛ.42, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.3, АЛ.1 ОТ НРУРОБЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ДЪЛГОСРОЧНА ОБЩИНСКA ПРОГРАМА ПО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОБЩ. БОЙЧИНОВЦИ (ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2030Г.)
06.02.2020
06.02.2020г. - ПРОГРАМА

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.
06.02.2020
06.02.2020г. - С Т Р А Т Е Г И Я 

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси