Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 3 - 2018 - Актуализация на Работен проект за: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ерден, община Бойчиновци – I етап”
22.05.2018
21.05.2018г. - РЕШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 3 - 2018 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ С ПАРТНЬОРИ ОБЩИНА БРУСАРЦИ И ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОПОС 2014-2020 Г.
05.04.2018
05.04.2018г. - РЕШЕНИЕ05.04.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ05.04.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ05.04.2018г. - ЕЕДОП09.05.2018г. - ПРОТОКОЛ17.05.2018г. - РЕШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - 2018 - Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на служебните автомобили на община Бойчиновци
29.03.2018
29.03.2018г. - РЕШЕНИЕ28.05.2018г. - ДОГОВОР ПО-328.05.2018г. - Обява за възложена поръчка

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1 - 2018 - СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
24.02.2018
24-02-2018 - АОП СТАНОВИЩЕ ЧЛ.229а; АОП СТАНОВИЩЕ ЧЛ.23224-02-2018 - РЕШЕНИЕ24-02-2018 - ОБЯВЛЕНИЕ24-02-2018 - ДОКУМЕНТАЦИЯ04-04-2018 - ПРОТОКОЛ 104-04-2018 - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 11.04.2018 г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци.На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.11-04-2018 - ПРОТОКОЛ 216-04-2018 - ДОКЛАД16-04-2018 - РЕШЕНИЕ02-05-2018 - ДОГОВОР ПО2

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 5 - 2017 - Доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци
14.12.2017
РЕШЕНИЕОБЯВЛЕНИЕДОКУМЕНТАЦИЯРАЗЯСНЕНИЕВ съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 18.01.2018г. от 14:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.ПРОТОКОЛ 1ПРОТОКОЛ 2ПРОТОКОЛ 3РЕШЕНИЕ28-02-2018г. ДОГОВОР ПО-126-03-2018г. Информация за сключен договор30-05-2018г. Обява за приключване на договор

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 4 - 2017 - Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с. Владимирово, ОДЗ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ОДЗ „Вълшебен свят” - с. Владимирово, ЦДГ „Щастливо детство” - с. Мадан, ЦДГ „Зора”- с. Мърчево, ЦДГ „Щурче” - с. Портитовци и ОДЗ Звездица - с. Лехчево
25.07.2017
РЕШЕНИЕОБЯВЛЕНИЕДОКУМЕНТАЦИЯПРОТОКОЛ 1ПРОТОКОЛ 2В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 29.09.2017г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци.На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.ПРОТОКОЛ 3РЕШЕНИЕДОГОВОР - ПО 2ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси