Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - 2017 - „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
13.04.2017

РЕШЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПИТВАНЕ 1

РАЗЯСНЕНИЕ 1

ЗАПИТВАНЕ 2

РАЗЯСНЕНИЕ 2

ЗАПИТВАНЕ 3

РАЗЯСНЕНИЕ 3

ЗАПИТВАНЕ 4

РАЗЯСНЕНИЕ 4

ЖАЛБА

Информация при производство по обжалване

СЪОБЩЕНИЕ !!!

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация при производство по обжалване

ОБЯВЛЕНИЕ

ВЪЗРАЖЕНИЕ 1

ОТГОВОР

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ 1

В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 16.11.2017г. от 11:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР ПО-4

18.12.2017г. - Авансово плащане съгласно раздел III, чл. 4, ал. 1, т. 1 от  договор ПО - 4 от 15.12.2017г.
                     Стойност на плащането 143 627,15 лв. (сто четиредесет и три хиляди шестстотин двадесет и седем лева и 15 ст.) с ДДС. фактура № 0000002655

20.04.2018г. - Междинно плащане съгласно раздел III, чл. 4, ал. 1, т. 2 от  договор ПО - 4 от 15.12.2017г.
                     Стойност на плащането 335 130,01 лв. (триста тридесет и пет хиляди, сто и тридесет лева и 01 ст.) с ДДС. фактура № 0000002715

ДОГОВОР ПО-5

18.12.2017г. - Авансово плащане съгласно раздел III, чл. 4, ал. 1, т. 1 от  договор ПО - 5 от 15.12.2017г.
                     Стойност на плащането 46 833,25 лв. (четиридесет и шест хиляди осемстотин тридесет и три лева и 25 ст.) с ДДС. фактура № 0000002656

19.02.2018г. - Информация за сключен договор

18.04.2018г. - ДОГОВОР ПО-4 - АНЕКС

18.04.2018г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

14-06-2018г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ПО-4

14-06-2018г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ПО-5
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси