Новини
ОБЯВА относно: Процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП РЧР по BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
09.05.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси