Проекти на нормативни актове
14-06-2016г. - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТ ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

26-07-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

07-09-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

26-07-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

19-12-2016г. - МОТИВИ за Промяна в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бойчиновци, приета с Решение № 49, Протокол № 8 от 17.04.2008 г., в сила от 01.05.2008 г.

10-01-2017г. - Общински план за интеграция на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация в община Бойчиновци 2016 – 2020 година

16-02-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Бойчиновци

08-03-2017г. - ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017/2020г.

17-03-2017г. - Проект за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, които организират задължително предучилищно образование на територията на община Бойчиновци

21-03-2017г. - ПРОТОКОЛ във връзка с НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Бойчиновци
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси