Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Бойчиновци 2020“.
27.03.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси