Търгове

Дата на публикуване: 28.08.2014 09:53

10.05.2022г. ОБЯВА и Заповед №092/27.04.2022г. и приложения от 1 до 11 относно Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост.

28.03.2022г. - ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05236.551.176 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕ ГР. БОЙЧИНОВЦИ, КВ. ОГОСТА, ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ

22.11.2021г. - Обява относно: Процедура за провеждане на трети публичен търг с явно наддаване  за  продажба на девет броя МПС с прекратена регистрация


31.05.2021г. - Обява относно: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за  продажба на МПС -  лек автомобил „Пежо 407”


31.05.2021г. - Обява относно: Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за  продажба на девет броя МПС с прекратена регистрация


29.03.2021г. - Обява относно процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински терен - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект  - с. Мърчево


29.03.2021г.  - Обява относно процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински терен - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект  - гр Бойчиновци

26.02.2021г.  - Обява относно процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 11418.300.1 с НТП - Нива в землището на с. Владимирово

08.01.2021г. - Заповед № 001/04.01.2021 година  и Обява относно процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински терен - публична общинска собственост

05.10.2020г. - ОБЯВА и Заповед №390/29.09.2020г. относно Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински терен - публична общинска собственост

26.05.2020г.
ОБЯВА и Заповед №197/19.05.2020г. относно Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост.
Приложения
Приложения за втори търг.

15.04.2019г.
ОБЯВА и Заповед №228/10.04.2019г. относно Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот  - частна общинска собственост

24.04.2018г.
ОБЯВА относно Процедура по провеждане на ПОВТОРЕН публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци на 02.05.2018г. (вкл. приложения)

11.04.2018г.
ОБЯВА относно Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци на 24.04.2018г. (вкл. приложения)

05.09.2017г.
Заповед №458

06.07.2017г.
Заповед №377

14.03.2017г.
ОБЯВА относно провеждане на публичен търг на 04.04.2017г.

16.01.2017г.
ОБЯВА относно провеждане на публичен търг на 07.02.2017г.

22.06.2016г.
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОТКРИВА Процедура по провеждане на публичен търг на 08.07.2016г. от 13:30ч. с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци

10.04.2016г.
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОТКРИВА Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци

ПРИЛОЖЕНИЕ ПОВТОРЕН ТЪРГ - 05.05.2016г.

Приложения (от 1 до 13 вкл.)

30.03.2016г.
ЗАПОВЕД за откриване на търг
ОБЯВА за публичен търг на 13.04.2016г.

27.01.2012г.
ОБЯВА за публичен търг на 07.02.2012 г.

10.04.2012г.
ОБЯВА за публичен търг на 27.04.2012 г. за отдаване под наем на места 8 и 9 в кв.48 по плана на гр.Бойчиновци

12.04.2012г.
П О К А Н А за представяне на оферта относно принудително изпълнение на Заповед №375/02.09.2009 г. на кмета на Община Бойчиновци за събаряне на застрашена от самосрутване паянтова жилищна сграда

16.05.2012г.
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. търговска и складова площ в с.Мадан, общ.Бойчиновци

14.06.2012г.
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 25.06.2012 Г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

28.08.2014г.
ОБЩИНА  БОЙЧИНОВЦИ ОБЯВЯВА Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост насрочен за 11.09.2014г.

28.08.2014г.
ОБЯВА за провеждане на процедура „Търг с явно наддаване за добив и продажба на тополова дървесина, общинска собственост" на дата 16.09.2014г.

Потърсете в сайта