ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Дата на публикуване: 18.01.2016 15:50

12.08.2021 Протоколи на комисията по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Бойчиновци

05.08.2021г. -
ОБЯВА И ЗАПОВЕД №189 ОТ 05-08-2021г. ОТНОСНО ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ


29.03.2021г. - 
ВАЖНО!!!Заповед № 109/23.03.2021г. относно забрана за влизане на непочистени селскостопански машини на пътното платно

27.01.2021г. - ВАЖНО: Във връзка с разпределението и отдаването под наем на маломерни имоти /под 10 декара/, частна общинска собственост, с НТП – нива, за стопанската 2021 – 2022 година


25.01.2021г. - ЗАПОВЕД № 021/20.01.2021г. на основание РЕШЕНИЕ №125 ОТ ПРОТОКОЛ № 23/23.12.2020г. ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА СТОПАНСКАТА 2020 - 2021г. и ПРИЛОЖЕНИЯ приложения за полски пътища може да изтеглите от тук


13-09-2018 Индикативен график за извършване на теренни проверки на място за общ.Бойчиновци

09-08-2018 ОБЯВА И ЗАПОВЕД №201 ОТ 03-08-2018Г. ОТНОСНО ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37 В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

09-05-2018 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ОТНОСНО УДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ.БОЙЧИНОВЦИ

13-12-2017
ЗАПОВЕД № 635/11.12.2017г. И РЕШЕНИЕ №294 ОТ ПРОТОКОЛ № 28/06.12.2017г. ОТНОСНО:
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДЕМЛЕНИ ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА 2017-2018г. и ПРИЛОЖЕНИЕ

...

ПРОТОКОЛ От разпределение на имотите – „пасища, мери и ливади” между  собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопастност на храните/БАБХ/, на територията на съответното землище на община Бойчиновци за стопанската 2015/2016 година по реда на  чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № 126/30.03.2015год. на Кмета на общината.

Заповеди и регистри по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 година ...тук

БЕЛИ ПЕТНА - ОБРАЗЕЦ И ПРАВИЛА


05-11-2015 Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и окончателни регистри по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ за землищата в община Бойчиновци.

18-01-2016 Заповеди полски пътища - 2015/2016г.

14-03-2016 Съобщение

ПРОТОКОЛ От разпределение на имотите – „пасища, мери и ливади” между собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопастност на храните/БАБХ/, на територията на съответното землище на община Бойчиновци за стопанската 2016/2017 година по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № 144/23.03.2016год. на Кмета на общината.

08-08-2016 Обява и ЗАПОВЕД N158/04.08.2016г. по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно определяне комисия за землищата на територията на община Бойчиновци


10-08-2016
Обява по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно определяне комисия за землищата на територията на община Бойчиновци


25-10-2016 ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

10-01-2017 Заповеди полски пътища - 2016/2017г

09-03-2017 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с разпределението и отдаването под наем на маломерни имоти /под 10 декара/, частна общинска собственост, с НТП – нива, за стопанската 2017 – 2018 година

04-08-2017 ЗАПОВЕД №261/02.08.2017г. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

09-08-2017 ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №261/02.08.2017г. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

13-10-2017 - Заповед по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и регистър, по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ за землищe в с. Бели брод, община Бойчиновци за стопанската 2017/2018г.

16-10-2017 - Заповед по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и регистър, по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ за землищe в с. Владимирово, община Бойчиновци за стопанската 2017/2018г.

01-11-2017 - Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и окончателни регистри по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ за землищата в община Бойчиновци за стопанската 2017/2018г.

06-03-2018 - СЪОБЩЕНИЕ във връзка с разпределението и отдаването под наем на маломерни имоти - 2018-2019

09-10-2018 - ЗАПОВЕД №279/04.10.2018г. ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗЕМЛИЩЕ В с.ЛЕХЧЕВО

04-12-2018  - ЗАПОВЕД № 716/03.12.2018г. на основание РЕШЕНИЕ №422 ОТ ПРОТОКОЛ № 44/28.11.2018г. ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА 2018-2019г. и ПРИЛОЖЕНИЯ

11-12-2018 - ЗАПОВЕД №743/11.12.2018г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №716/03.12.2018г. и ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ПОРТИТОВЦИ

28-02-2019 - СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с разпределението и отдаването под наем на маломерни имоти /под 10 декара/, частна общинска собственост, с НТП – нива, за стопанската 2019 – 2020 година

11-04-2019 - ВАЖНО!!! Заповед №229/10.04.2019г. относно забрана за влизане на непочистени селскостопански машини на пътното платно

12-08-2019 -  ОБЯВА ОТНОСНО ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37 В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

25-11-2019 - Заповед №463/22.11.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" Монтана ОТНОСНО: Прекратяване на процедурата по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. за землището на с.Лехчево, ЕКАТТЕ 43517, общ.Бойчиновци, обл.Монтана

27-11-2019 - Заповеди и регистри за разпределение на полските пътища за стопанската 2019/2020г. на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ20г.

10-12-2019 - ВАЖНО!!!Заповед №751/10.12.2019г. относно забрана за влизане на непочистени селскостопански машини на пътното платно

07.08.2020г. - ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

07.08.2020г. -
Обява по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно определяне комисия за землищата на територията на община Бойчиновци  1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - Текуща страница

Потърсете в сайта