Проекти на нормативни актове

Дата на публикуване: 14.06.2016 15:41
11.05.2022 г. - ОБЯВА, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

02.12.2021 г. - 
ОБЯВА, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

18.11.2021 г. - 
Покана, Уведомление, Проект на План-сметка за 2022 година за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

07-01-2021г. - 
ОБЯВА, МОТИВИ И ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
Приложения - Формуляри №1, №2, №3 и №4 

14-06-2016г. - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТ ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

26-07-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

07-09-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

26-07-2016г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

19-12-2016г. - МОТИВИ за Промяна в Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бойчиновци, приета с Решение № 49, Протокол № 8 от 17.04.2008 г., в сила от 01.05.2008 г.

10-01-2017г. - Общински план за интеграция на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация в община Бойчиновци 2016 – 2020 година

16-02-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Бойчиновци

08-03-2017г. - ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017/2020г.

17-03-2017г. - Проект за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, които организират задължително предучилищно образование на територията на община Бойчиновци

21-03-2017г. - ПРОТОКОЛ във връзка с НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Бойчиновци

25-04-2017г. - Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Бойчиновци

09-05-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

09-05-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ
ДАНЪЦИ

06-06-2017г. - Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за за управление на общинските пътища в община Бойчиновци

12-06-2017г. - ПРОТОКОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

31-07-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

17-10-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

23-10-2017г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ПРОТОКОЛ

23-10-2017г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Бойчиновци за определяне размера на местните данъци

ПРОТОКОЛ

27-02-2018г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

12-03-2018г. - ПРОЕКТ на ПРAВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация

24-04-2018г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Бойчиновци и издаване на сертификат клас В
                         ПРИЛОЖЕНИЕ - МОТИВИ

16-07-2018г. - Проект на НАРЕДБА За изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

20-07-2018г. - Проект на ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация

17-10-2018г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

26-10-2018г. - Проект на НАРЕДБА За изменение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, сигурност и чистота на територията на община Бойчиновци

13-11-2018г. - Покана, Обява, Проект на План-сметка за 2019 година за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

18-12-2018г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на общински съвет Бойчиновци за определяне размера на местните данъци

24-01-2019г. - Проект на НАРЕДБА За изменение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, сигурност и чистота на територията на община Бойчиновци

10-09-2019г. - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ И МОТИВИ

15-11-2019г. - Покана, Обява, Проект на План-сметка за 2020 година за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

20-12-2019г. - ОБЯВА И МОТИВИ, П
роект на  Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

22-04-2020г. - Обява, мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, сигурност и чистота на територията на Община Бойчиновци

04.05.2020г. - Мотиви и Проект  за изменение и допълнение на Наредба  за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Бойчиновци.

17.09.2020г. - Обява, Мотиви и Проект на Наредба за изменения на Наредба № 1 за осигуряване и поддържане на обществения ред, сигурност и чистота на територията на община Бойчиновци


17.09.2020г. - Обява, Мотиви и Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Бойчиновци 

03.11.2020г. - Обява и мотиви и Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация

10-11-2020г. - Покана, Обява, Проект на План-сметка за 2021 година за дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

Потърсете в сайта