БЮДЖЕТ


07.09.2021
ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2020 година. ДОКЛАД, относно п риемане на уточнения годишен план на бюджета за 2020 г., годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г., годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. на община Бойчиновци и...

05.03.2021
ОБЯВА, ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2021 Г.РЕШЕНИЕ № 156 ОТ ПРОТОКОЛ №27/26.02.2021 Г.БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020 - 2023 Г.БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА.ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН КР 2021 г.

11.02.2021
11.02.2021г. - МЕСЕЦ ЯНУАРИ11.03.2021г. - МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ11.03.2021г. - Отчет КР, м.02.2021 г.12.04.2021 г. - МЕСЕЦ МАРТ12.04.2021г. - Отчет КР, м.03.2021 г.28.04.2021 г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.12.05.2021 г. - МЕСЕЦ АПРИЛ12.05.2021 г. - Отчет КР, м.04.2021 г.11.06.2021 г. - МЕСЕЦ МАЙ11.06.2021 г. - Отчет КР, м.05.2021 г.09.07.2021 г. - МЕСЕЦ ЮНИ09.07.2021 г. - Отчет КР, м.06.2021 г.11.08.2021 г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.12.08.2021 г. -...

02.02.2021
ФОРМУЛЯР за дистанционно обсъждане на проекта на бюджет на Община Бойчиновци за 2021 година

02.02.2021
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ  НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛ. МОНТАНА ЗА 2021 г.

02.02.2021
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 - ПОКАНА

Потърсете в сайта