БЮДЖЕТ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ И ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.140, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.
02.09.2020
ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2019 годинаГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО  НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ И ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.140, АЛ.2, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.

БЮДЖЕТ 2020
21.02.2020
ОБЯВА относно публикуване на Бюджета на община Бойчиновци за 2020 годинаРЕШЕНИЕ №45, Протокол № 8/13.02.2020 г. НА ОБС БОЙЧИНОВЦИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНАБЮДЖЕТ 2020БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020

ОТЧЕТИ 2020г.
03.02.2020
14-02-2020г. - М.ЯНУАРИ 2020г.12-03-2020г. - М.ФЕВРУАРИ 2020г.15-04-2020г. - М.МАРТ 2020г.24-04-2020г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020г.14-05-2020г. - М.АПРИЛ 2020г.12-06-2020г. - М.МАЙ 2020г.10-07-2020г. - М.ЮНИ 2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.
03.09.2019
ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2018 година и ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.ПРИЕТ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.

ОТЧЕТИ 2019г.
11.03.2019
28-02-2019г. - М.ЯНУАРИ 2019г.29-03-2019г. - М.ФЕВРУАРИ 2019г.30-04-2019г. - М.МАРТ 2019г.30-04-2019г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.28-05-2019г. - М.АПРИЛ 2019г.18-06-2019г. - М.МАЙ 2019г.------------------------------------------приложение 30.06.2019 - ГФО 2018г.31-07-2019г. - М.ЮНИ 2019г.31-07-2019г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.16-08-2019г. - М.ЮЛИ 2019г.11-12-2019г. - М.АВГУСТ 2019г.11-12-2019г. - М.СЕПТЕМВРИ 2019г.11-12-2019г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.11-12-2019г. - М.ОКТОМВРИ 2019г.02.12.2019г. - М.НОЕМВРИ 2019г.31.12.2019г. - М.ДЕКЕМВРИ 2019г.21.02.2020г. ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.================================ДЕТСКИ ГРАДИНИ----------------------------31-07-2019г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.31-07-2019г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.30-09-2019г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.21.02.2020г. - ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019г.

БЮДЖЕТ 2019
07.02.2019
ОБЯВА относно публикуване на Бюджета на община Бойчиновци за 2019 годинаРЕШЕНИЕ №448, Протокол № 47/31.01.2019 г. НА ОБС БОЙЧИНОВЦИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНАБЮДЖЕТ 2019БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2019

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси