Други документи

СПРАВКА На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗОС
27.05.2020

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
27.05.2020
Г О Д И Ш Е Н  Д О К Л А Д  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

Обявление на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
08.05.2020
Обявление на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Обявление на ОбС - Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията.
13.04.2020
Oбявление №66Oбявление №67

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 ГОДИНА
16.03.2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ мандат 2019 – 2023 година
16.03.2020
П Р О Г Р А М А

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси