Обявление във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение Изх.№ОБ14/30.03.2022г.- уведомление за изготвен проект за изменение на ,,ПУП-ПР” /Подробен устройствен план – план за регулация/ за УПИ IV – 658,659, кв.26 и УПИ XV-659 в кв. 26 по плана на гр. Бойчиновци, ПИ: 05236.553.659 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци

Дата на публикуване: 20.05.2022 14:25

Обявление


Наименование Брой тегления
20052022_001.pdf 17 Изтегли документ с име "20052022_001.pdf"

Потърсете в сайта