Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 8 - 2019 - „Предоставяне на Консултантски услуги при управление на проекти за: Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа и Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване“
12.08.2019
12.08.2019г. - РЕШЕНИЕ

12.08.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

17.10.2019г. - ПРОТОКОЛ 1

17.10.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 22.10.2019г. от 11:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

08.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 2

08.11.2019г. - РЕШЕНИЕ

06.01.2020г. - ДОГОВОР-ПО-1

08.01.2020г. - ДОГОВОР-ПО-2

09.01.2020г. - Обявление за възложена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси