Новини
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за изготвен ,,ПУП-ПРЗ” /Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/ с обхват: УПИ VIII-69,72, кв. 15А по плана на с. Громшин, Община Бойчиновци
29.08.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси