Новини
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за издадена Заповед №738/26.11.2019г. на Кмета на община Бойчиновци, за одобряване на ,,ПУП-ПРЗ” /Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/ за УПИ VIII-69,72, кв. 15А по кадастралния и регулационен план на с. Громшин, общ.Бойчиновци.
27.11.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси