Новини


20.09.2021
Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,по повод съобщение Изх. №ОБ-38/13.08.2021г.-уведомление за издадена Заповед №358/10.08.2021г.на кмета на община Бойчиновци, за изменение на ,,ПУП-ПРЗ” /Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/  за УПИ VII - 262, кв.35, по плана на с. Громшин, общ.Бойчиновци.

10.09.2021
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 10.09.2021г.

03.09.2021
Внимание!!! Заповед за противоепидемични COVID мерки

03.09.2021
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 03.09.2021г.

31.08.2021
М Е С Е Ч Е Н   Г Р А Ф И К ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021г.

27.08.2021
Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана С  П  И  С  Ъ  К на свободните работни места за 27.08.2021г.

Потърсете в сайта