Харта на клиента
Харта на клиента на Общинска администрация
гр. Бойчиновци


Водена от желание да предостави възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от нейните услуги, Общинската администрация ще се ръководи от тази Харта на клиентите (хартата).

В хартата се съдържа описание на нивото на административно обслужване, което може да се очаква в Общинската администрация, и информация какво се очаква от клиентите на услуги. В хартата се предоставят и съвети към клиентите как да постъпват в различни ситуации.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Проведено проучване между клиенти и служители по въпроса какво желаят да бъде административното обслужване в Общинска администрация, показва, че те искат:
• обслужването да бъде бързо и ефективно;
• всеки да получава лесен достъп до информация;
• служителите да са добре осведомени и отзивчиви;
• приятна атмосфера в Общинската администрация;

Всяко мнение или препоръка за подобряване на административното обслужване в Общинската администрация ще бъде приветствано-Можете да се свържете с нас чрез:
Телефони – 09513/22-36
Факс -. 09513/ 25-84.

Услугите на нашата администрация:

В Общинска администрация гр. Бойчиновци се извършват административни услуги на физическите и юридическите лица в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).
Общинската администрация се стреми административното обслужване на физическите и юридическите лица да бъде ефективно и бързо, с максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Нашите отговорности към вас при предоставяне на услуги:

• Да се отнасяме с внимание и уважение към вас, да зачитаме личното ви достойнство;
• Да бъдем честни и отзивчиви;
• Да работим професионално;
• Да предприемаме всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;
• Да се стремим офисите ни да са предразполагащи и приятни;
• Да следим офисите ни да бъдат максимално безопасни за вас.

Вашите отговорности към нас:

В замяна очакваме от вас:

• Да се отнасяте към служителите с уважение. Няма да бъде проявявана търпимост към обиди, заплахи или каквито и да било действия на физическа саморазправа, насочени срещу служителите;
• Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
• Да бъдете точни на уговорените срещи;
• Да ни предоставяте своевременно пълна и точна информация;
• Да ни предоставяте допълнителна информация, когато ви помолим за това;
• Да ни уведомявате своевременно за промени в обстоятелствата, касаещи вас или друго лице, за което подавате молба.

Общи отговорности:

За да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

Предоставяне на информация и съвети:

Ще ви предоставим информация и съвети за административната услуга, която може да получите и ще ви информираме за:

• документите, които следва да представите;
• имената на служителите, които ще са пряко ангажирани с извършване на административната услуга и телефони за контакт с тях;
• срок за получаване на исканата от вас административна услуга;
• институцията, която може да ви отговори, когато вашите въпроси не са от компетентността на Общинската администрация.

Ще ви окажем помощ при попълване на формулярите, които се ползват в администрацията.
В случай, че възникне някакъв проблем, ние ще ви уведомим незабавно за причините довели до това и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата.

Спазване на срокове

Предоставяне на цялата необходима информация на клиента още при първия контакт с администрацията, уведомяването му за регламентираните законови срокове за получаване на административната услуга.

Информация по Интернет:

Можете да получите информация за административното обслужване в Общинска администрация от уебсайта на общината.

Информация по телефона:

Допълнителна информация за предлаганите от нас административни услуги може да получите от служителите в Центъра за услуги и информация на граждани на телефон – 09513 / 22-36 в. 40.

Информационно табло.

От информационното табло, поставено на входа на Общинската администрация на ул.“Г.Генов” № 2, можете да се информирате в пълен обем и по достъпен за вас начин за административните услуги, предоставяни от Общинската администрация.

Ползи за вас

• Облекчаване на дългите процедури;
• Намаляване на разходите на средства и време, необходими за извършването на административните услуги от Общинската администрация;
• Премахване на възможните корупционни практики;
• Създаване на приятна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от Общинската администрация.

Отговор на телефонни обаждания

Когато искате да се свържете с Общинска администрация гр. Бойчиновци за първи път, можете да се обадите между 08.00 и 17.00 часа от понеделник до петък на телефон 09513 / 22-36.

Служителите на Общинска администрация ще отговорят на телефона със стандартен поздрав и ще се представят. Ако се налага отново да им позвъните, своевременно ще бъдете свързани със съответния служител.

Ще се стремим да отговорим на вашите телефонни обаждания до 30 секунди.

Посещения в Общинска администрация гр. Бойчиновци

Регламентираните приемни часове на ръководния състав в общината включва приемни дни на Кмет, Заместник кметове, Секретар на общината.
Утвърдения график, както и записвания могат да се получат от Информационния център на общината. Останалият ръководен състав – Директор на дирекция, Началник отдели са на разположение на запитвания на гражданите през целия работен ден.

Когато посещавате Общинска администрация:

• Служителите ще носят табелки с имената си и ще ви поздравят приветливо и делово;
• Ако имате уговорена среща, винаги ще се опитваме да ви приемем навреме;
• Ако нямате уговорена среща, ще се опитаме да ви приемем до 10 минути;
• Ако ви е необходима още една среща, ще се опитаме да я организираме същия ден или възможно най-скоро.

Когато ни пишете

Адресирайте писмата си на адрес: гр. Бойчиновци ул. “Гаврил Генов” № 2.
Ще получите писмен отговор на посочен от Вас адрес.

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще ви дадем пълен отговор до 30 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или имейла ви, освен ако в нормативен акт не е предвиден друг срок.

Когато ви пишем

Стремим се всички писма, изпратени от Общинска администрация:

• Да са съставени на ясен и разбираем език и напечатани;
• Да ви уведомяват ясно, когато е необходимо да направите нещо допълнително;
Да ви дават необходимата информация за контакт, включително:
-името на лицето за контакт;
-номер на централа или директни телефонни номера;
-електронна поща и адрес и на уеб сайтове;
-номера на факс.

Предоставяне на услугите, от които се нуждаете:

• Стремим се да проявяваме любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от администрацията;
• Стремим се да изслушваме вашите молби и искания;
• Стремим се да се отнасяме с внимание и загриженост към вашите проблеми;
• Стремим се да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от администрацията;
• Стремим се да се отнасяме с професионализъм, да не проявяваме субективно отношение и да спазваме принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги .

Ако имате оплакване

Когато смятате, че има проблеми при административното обслужване в Общинската администрация, очакваме да ни информирате за това, за да можем да отстраним евентуални нередности и пропуски. Процедурата за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднаква и достъпна за всеки услуга.

Моля Ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите!

• Можете да направите писмено оплакване или възражение до отговорните ръководители на общинската администрация.

Периодично ще се допитваме до вас как оценявате нашите услуги.

Ще разговаряме и ще се вслушваме в клиентите, ще предприемаме действия в отговор на техните съвети и препоръки. За целта:
• ще се допитваме до клиентите и организациите, които ги представляват, за качеството на извършваните услуги;
• ще търсим техните съвети и препоръки и ще използваме информацията за усъвършенстване на предоставяните услуги.

Нашите цели и изпълнението на дейността

Можете да проверите дали сме изпълнили целите, които сме си поставили през съответната година. Общинската администрация излага на видно място информация за изпълнението на дейността по предоставяне на административни услуги на физическите и юридическите лица.

Телефонна линия за въпроси, свързани с извършване на административни услуги:
Работно време – от 08.00 до 17.00 ч. от понеделник до петък
Телефон – 09513/22-36 в. 40 – Център за услуги и информация на граждани / ЦУИГ/

Допълнителна информация за хартата

• Хартата е утвърдена от Кмета на общината със Заповед № 308 от 11 .06.2007год.
Публикувана е в Интернет страницата на общината.
• Хартата ще се актуализира периодично.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси