Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси