Издаване на удостоверение за раждане - дубликат


 1. Основна рубрика: Административни услуги
 2. Отстраняване на несъответствия между данните в издадени удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 и УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт
 3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 4. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 5. Предоставяне на достъп до обществена информация
 6. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 7. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 8. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 9. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 10. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 11. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 12. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 13. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 14. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 15. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 16. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 17. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 18. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 19. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 20. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 21. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 22. Издаване на разрешение за строеж
 23. Одобряване на подробен устройствен план
 24. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 25. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 26. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 27. Издаване на виза за проектиране
 28. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 29. Издаване на скици за недвижими имоти
 30. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 31. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 32. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 33. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 34. Издаване на заповед за изземване на имот
 35. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 36. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 37. Възстановяване или промяна на име
 38. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 39. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 40. Припознаване на дете
 41. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 42. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 43. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 44. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 45. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 46. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 47. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 48. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 49. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 50. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 51. Промяна в актовете за гражданско състояние
 52. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 53. Издаване на удостоверение за семейно положение
 54. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 55. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 56. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 57. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 58. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат - Текуща страница
 59. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 60. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 61. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 62. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 63. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 64. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 65. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 66. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 67. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 68. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 69. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 70. Издаване на удостоверение за наследници
 71. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 72. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 73. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 74. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 75. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 76. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 77. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
 78. Категоризация на места за настаняване
 79. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 80. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
 81. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 82. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
 83. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 84. Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
 85. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 86. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 87. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 88. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
 89. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
 90. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 91. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 92. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 93. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 94. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 95. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 96. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 97. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 98. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 99. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 100. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 101. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 102. Справки (устни и писмени) от кадастъра
 103. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
 104. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 105. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 106. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Потърсете в сайта