Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси