Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси