СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Дата на публикуване: 23.04.2019 11:55
 1. „Регионална програма за заетост и обучение”, финансирана от републиканския бюджет чрез Агенция по заетостта към МТСП.  Основната цел на проекта е осигуряване на субсидирана заетост и социална интеграция на  регистрирани лица в Дирекция "Бюро по труда", активно търсещи работа безработни над 50 години и продължително безработни с приоритет младежи до 29 години. По програмата са назначени 35 безработни лица.        

 

 1. Национална програма  „Заетост за хора с увреждания ”- основната цел е да се повиши пригодността за заетост и осигуряване на такава за регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания. По програмата са назначени 7 безработни лица.

 

 1. Национална програма „Нова възможност за младежка заетост”- основната цел на програмата е насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 годишна възраст. По програмата са назначени 31 лица.

 

 1. Национална програма  „Помощ за пенсиониране”- основна цел на програмата е осигуряване на заетост и помощ за пенсиониране на безработни лица, на които не им достига осигурителен стаж или възраст. По програмата са назначени 6 безработни лица.

 

 1. Национална програма „С нови зелени екологични знания и умения към нова заетост“ - осигуряване на бърз преход на безработните лица към заетост чрез представяне на пакети от обучения с цел повишаване на пригодността и адаптивността им за последваща заетост и подготовка за бъдещи промени на пазара на труда чрез придобиване на дигитални, зелени и екологични умения. По програмата са назначени 5 безработни лица.

 

 1. Национална програма „Активиране на неактивните лица“ - Социална интеграция на икономически неактивните лица в трудоспособна възраст и на безработните от уязвимите групи на пазара на труда и намаляване на риска от бедност.
 2. Подпомагане организирането и провеждането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, получаващи социални помощи, с цел възстановяване/придобиване на трудови навици и мотивиране за търсене на работа и придобиване на доходи от труд и подобряване на жизнената среда в общините. По програмата са назначени 3 безработни лица.

 

 1. Мярка по чл. 55В от ЗНЗ – заетост на продължително безработни -  Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработните лица. Назначени са 9 безработни лица.

 

 1. Механизъм „Лична помощ“ - основна цел е задоволяване ежедневните потребности на потребителите от битов и социален характер. По програмата са назначени 29 лични асистенти.

 

 1. Проект „Патронажна грижа+ в община Бойчиновци“ – Проект BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на община Бойчиновци е по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. По проекта са назначени са 9 лица.

 

 1. Проект „Грижа в дома в община Бойчиновци“ – осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране към социалните услуги. По проекта са назначени са 21 лица.

 

 1. Социална услуга „Асистентска подкрепа“ - Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания, с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност “Социален асистент”. Назначени са 16 асистента.

 

 1. Проект „Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци“ - Проект BGLD-3.002 , финансиран чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. е насочен към една от големите маргинализирани ромски общности в Северозападна България, тази в община Монтана и община Бойчиновци, около 8500 души. Проектът има за основна цел да подобри живота на тази общност като значително подобри достъпа до здравни, социални и образователни услуги, допринесе за трайна промяна на нагласите спрямо ромската общност в област Монтана, работи за преодоляване на сегрегацията и създаде трайни модели за включване на ромите в управлението на местната общност. Назначени са 2 медиатора.

 

 

 

 

 

 

 


 1. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - Текуща страница
 2. ТЕКУЩИ 2023 г.
 3. ТЕКУЩИ

Потърсете в сайта