Устройство на територията

Дата на публикуване: 24.01.2012 09:30
1.Издаване на скица на поземлен имот - §4, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗКИР

Необходими документи:
- заявление по образец с вписано предназначение (за съда, за проектиране, за оценка);
- документ за собственост (учредено право на строеж), договор за наем.
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
- Обикновена – 10.00 лв. - до 7 дни
- Бърза - 20.00 лв. – до 3 дни
- Експресна - 30.00 лв. – до 24 часа

2.Презаверка на скица на поземлен имот - §4, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗКИР

Необходими документи:
- заявление по образец
- документ за собственост
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
5.00 лв. - до 24 часа

3.Издаване на скица - виза на поземлен имот с указан начин на застрояване за проучване и проектиране – чл.140 от ЗУТ

Необходими документи:
- заявление по образец (вписва се: за строеж, за преустройство, промяна предназначението, за инженерно съоръжение, за узаконяване, заснемане, за възстановяване на изгубени инвестиционни проекти)
- документ за собственост, учредено право на строеж, договор за наем, документ за уредени продаваеми части към имота (ако има такива)
- договор в нотариална форма с останалите собственици (при проектиране в съсобствен имот)
- разрешение за ползване (при преустройство или промяна на предназначението на сграда или на част от нея)
- декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от собствениците /при пристройка-надстройка на сграда-етажна собственост/
- разрешение за строеж (при преустройство или промяна на предназначението по време на строителството);
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
20.00 лв. - до 7 дни

4.Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Необходими документи:
- молба, свободен текст
- документ, свързан с исканата услуга
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
4.00 лв. - до 7 дни

5.Заверка на копие на документ от техническия архив.

Необходими документи:
- молба, свободен текст
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
10.00 лв. - до 7 дни

6.Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти - чл.56 от ЗУТ

Необходими документи:
- заявление по образец
- договор за наем или документ за собственост
- скица-виза за проектиране
- одобрен инвестиционен обект
- документ за съгласие от съсобствениците по чл.183 от ЗУТ (при необходимост)
- квитанция за платена такса
Такса, срок:
20.00 лв. - до 7 дни

7.Издаване на разрешения за строеж на обекти на техническата инфраструктура – чл.148 от ЗУТ.
- заявление по образец
- документ за собственост, учредено право на строеж или договор за наем
- удостоверение за наследници (при необходимост)
- одобрен инвестиционен проект
- нотариално заверено съгласие от съседи или собственици (при необходимост)
- талон за регистрация на обекта в Камарата на Архитектите в България
- Декларация за съседи /адреси и имена/ на граничещите имоти и имоти през улица
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
0,05 % от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 50,00 лв. и не повече от 500 лв. – до 7 дни

8.Издаване на разрешение за основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – чл.147 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление по образец
- договор за наем или документ за собственост
- квитанция за платена такса
Такса, срок:
20.00 лв. - до 7 дни

9.Издаване на разрешения за строеж за всички останали случаи по чл.148 от ЗУТ
- заявление по образец
- документ за собственост, учредено право на строеж или договор за наем
- удостоверение за наследници (при необходимост)
- одобрен инвестиционен проект
- нотариално заверено съгласие от съседи или собственици (при необходимост)
- талон за регистрация на обекта в Камарата на Архитектите в България
- Декларация за съседи /адреси и имена/ на граничещите имоти и имоти през улица
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
7 дни 0,2 % от строителната стойностна обекта, но не по-малко от 100,00 лв. и не повече от 1500 лв.

10.Издаване на разрешение за строеж на обекти по чл.147 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект

Необходими документи:
- документ за собственост
- скица на имота
- становище от инженер-конструктор по чл.147 от ЗУТ
- писмено съгласие от засегнатите собственици (при височина на плътната част над 60 см)
- архитектурен проект чл.48, ал.9 жт ЗУТ, за ограда в случаите по ал.3 и 4
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
1,00 лв./кв.м. или 1,00 лв./лин.метър
Срокът за извършване на технически услуги е 7 дни, ако не е установен с административен акт друг срок.
За извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се удвоява, а за експресна до 24 часа се заплаща в троен размер.


Цени за технически услуги

11.Допускане /разрешаване/ изработването на проектна изменение на ПУП (ПРЗ, ПР, ПЗ)
- чл.124 от ЗУТ

Необходими документи:
- заявление по образец
- документ за собственост, учредено право на строеж
- скица-копие от действащия подробен устройствен план
- съдебно решение (ако изменението е по съдебно дело)
- скица-предложение за исканото /по преценка на възложителя/
- заявление за съгласие и предварителен договор за прехвърляне на собственост (промяна на граници между два съседни имота)

Такса, срок:
20.00 лв. - до 14 дни

12.Приемане и одобряване на проект за ПУП (ПРЗ, ПР, ПЗ) от ЕС по УТ – чл.129 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление по образец от заинтересованите собственици
- Проект за ПУП - при необходимост съгласуван със заинтересованите инстанции - в 3 екземпляра (оригинал и 2 копия)
- Декларация по образец с имената и адресите на заинтересованите страни

Такса, срок:
20 лв. за 1 имот, плюс 10 лв. за всеки следващ имот – срок-в зависимост от времето на съобщаване, разглеждането му в ОЕСУТ и одобряване.

13.Издаване на виза за проектиране – чл.140 от ЗУТ

Необходими документи:
- заявление по образец (вписва се: за строеж, за преустройство, промяна предназначението, за инженерно съоръжение, за узаконяване, заснемане, за възстановяване на изгубени инвестиционни проекти)
- документ за собственост, учредено право на строеж, договор за наем, документ за уредени продаваеми части към имота (ако има такива)
- договор в нотариална форма с останалите собственици (при проектиране в съсобствен имот)
- разрешение за ползване (при преустройство или промяна на предназначението на сграда или на част от нея)
- декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от собствениците /при пристройка-надстройка на сграда-етажна собственост/
- разрешение за строеж (при преустройство или промяна на предназначението по време на строителството);
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
10.00 лв. - до 7 дни

14.Издаване на удостоверение и скица относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии - чл.13, ал.4 и 5 от ППЗСПЗЗ

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- документ за собственост
- удостоверение за наследници
- решение на поземлена комисия (при необходимост)

Такса, срок:
удостоверение – 6,00 лв.; скица – 10,00 лв. - 1 месец

15.Изготвяне на справки на заинтересованите лица, относно изменение на устройствените планове и схеми.

Необходими документи:
- Заявление свободен текст
- документ за собственост
- удостоверение за наследници

Такса, срок:
5.00 лв. - до 7 дни

16.Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория – чл.177 от ЗУТ

Необходими документи:
- документ за собственост, учредено право на строеж
- окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор
- разрешение за строеж (акт за узаконяване)
- протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултати от проверките на достигнатите контролирани нива
- заверена заповедна книга
- акт образец 14 за приемане на конструкцията
- констативен акт по чл.176 ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания - документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни материали със съществените изисквания към тях - екзекутивна документация ако такава е необходима и геодезическо заснемане на обекта от правоспособно лице - 2 комплекта папки и дискети
- договор с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническа инфраструктура
- други документи, изискващи се по закон съобразно спецификата на строежа

Такса, срок:
за жилищни и вилни сгради с Н до 10 м.-50,00 лв.; за строежи с обществен характер с РЗП до 500 кв.м.-150 лв., РЗП до 2000 кв.м.и за строежи с производствен характер от 200 до 500 кв.м.-250 лв., за строежи с общ.характер над 2000 кв.м. и производствен и строежи над 500 кв.м.-400 лв.; за линейни обекти-по 150 лв. за 1 /един/ км., но не по-малко от 150 лв. и не повече от 2500 лв. – до 7 /седем/ дни.

17.Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – чл.142, чл.144 и чл.145 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление по образец
- Документ за собственост
- Три копия от проекта, изготвен съгласно изискванията на Наредба N4 “За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”
- Предварителни договори с експлоатационните дружества
- Съгласувателни писма от РЗИ, ПБЗН и експлоатационните предприятия
- Договор за възлагане за упражняване на технически контрол
- Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на лицето, упражняващо технически контрол
- Декларация по образец с имената и адресите на заинтересованите страни
- Нотариално заверена декларация за съгласие за строеж от съсобствениците
- Съгласие на собственика на съседния имот при допълващо застрояване на вътрешни регулационни линии
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
0,1% от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 50 лв. и не по вече от 1000 лв. - 1 /един/ месец. При одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект-50% от цената.

18.Заверка на протокол при определяне на строителна линия и киво на строеж и откриване на строителна площадка – чл.157 и чл.158 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление по образец;
- Копие от разрешениее за строеж;
- Договор за изпълнение на строежа със строител /в случаите, когато се изисква строителя да е вписан в централния професионален регистър на строителя и удостоверение, че е вписан/;

Такса, срок:
20,00 лв. – 7 /седем/ дни.

19.Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път – чл.192 и чл.193 от ЗУТ.

Необходими документи:
- молба свободен текст

Такса, срок:
По оценка на комисия – 1 /един/ месец

20.Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени - чл.145 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление по образец;
- документ за собственост, учредено право на строеж
- виза за проектиране в случай по чл.12 ал.3, чл.41 ал.2, чл.50,51,59,133 ал.6, от ЗУТ
- разрешение за строеж или други документи от издадените строителни книжа на обекта
- инвестициотет проект в три екземпляра
- оценка на съответствието изготвена от фирма консултант
- условия за ползване на инженерните мрежи от експлоатационните предприятия

Такса, срок:
50 % от таксата по т.17 – 7 /седем/ дни

21.Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот.

Необходими документи:
- заявление по образец;
- документ за собственост /удостоверение за наследници/;
- квитанция за платена такса;

Такса, срок:
10,00 лв. - 7 /седем/ дни

22.Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация.

Необходими документи:
- заявление свободен текст
- Документ за собственост
- Два бр. екзекутивна документация
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
0,01% от строителната стойност на строежа, но не по-малко от 20,00 лв.- 7 /седем/ дни

23.Разглеждане и одобряване на технически и работни и проекти, по които се издава разрешение за строеж с доклад за оценка на

съответствие или чрез Общински експертен съвет – чл.142, чл.144 и чл.145 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление по образец
- Документ за собственост
- Три копия от инвестиционни проект;
- Съгласувателни писма
- Договор за възлагане за упражняване на технически контрол
- Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на лицето, упражняващо технически контрол
- Декларация по образец с имената и адресите на заинтересованите страни
- Нотариално заверена декларация за съгласие за строеж от съсобствениците
- Съгласие на собственика на съседния имот при допълващо застрояване на вътрешни регулационни линии
- квитанция за платена такса

Такса, срок:
50,00 лв. – 1 /един/ месец, а с доклад за оценка на съответствие 7 /седем/ дни

24.Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – чл.150 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление свободен текст.
- документ за собственост, учредено право на строеж;
- удостоверение за наследници (при необходимост);
- скица предложение, за исканото изменение (по преценка);
- заявление за съгласие и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариална заверка (при промяна на регулационните граници).

Такса, срок:
10,00 лв. - 7 /седем/ дни

25.Приемане и вписване в регистър технически паспорт на сграда – Наредба №5/26.12.2006 год.

Необходими документи:
- заявление по образец
- Технически паспорт - 2 /два/ броя /оригинали
Такса, срок:
10,00 лв. - 7 /седем/ дни

26.Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в техническия архив.

Необходими документи:
- заявление свободен текст
- Документ за собственост
Такса, срок:
2,00 лв. - 7 /седем/ дни


27.Проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването – чл.159, ал.3 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление по образец;
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на ниво;
Такса, срок:
20,00 лв. - 7 /седем/ дни

28.Извадка от цифров кадастрален план

Необходими документи:
- заявление свободен текст;
Такса, срок:
по 20,00 лв. на квартал - 7 /седем/ дни

29.Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план.

Необходими документи:
- заявление свободен текст;
- документ за собственост;
Такса, срок:
5,00 лв. на имот - 7 /седем/ дни

30.Издаване на удостоверение за нанасяне на новопостроени сгради в действащия кадастрален план - чл.54a, ал.3 от ЗКИР

Необходими документи:
- заявление по образец;
- документ за собственост
- геодезическо заснемане;
Такса, срок:
10,00 лв. - 7 /седем/ дни


31.Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строеж – чл.181, ал.2 от ЗУТ.

Необходими документи:
- заявление свободен текст;
Такса, срок:
5,00 лв. - 7 /седем/ дни

32.Издаване на удостоверение за търпимост на по § 16 от ПР на ЗУТ

Необходими документи:
- заявление по образец;
- документ за собственост, учредено право на строеж;
- удостоверение за наследници /при необходимост/;
- скица на имота с нанесен строеж, обект на заявлението;
- декларация за времето на изграждане на строежа;
- квитанция за платена такса;
Такса, срок:
10,00 лв. - 7 /седем/ дни

33.Вписване на сгради в регистъра на етажна собственост и на промеви във вписаните данни и обстоятелства – чл.44, ал.1 от ЗУЕС.

Такса, срок: безплатно

Потърсете в сайта