Зам. кметове

Дата на публикуване: 21.01.2012 14:56

Таня Георгиева Петрова
Заместник кмет

---------------------------------------------------------------------------

Области на дейност:

Устройство на територията, екология, общинска собственост, икономика, селско и горско стопанство, евроинтеграция, образование, здравеопазване, социални дейности и култура.

Функции:

1. Координира дейностите, свързани с разработването, актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие;
2. Наблюдава, ръководи и контролира разработването на планове и програми за развитие на общината;
3. Наблюдава, ръководи, организира и контролира изпълнението на приетите от Общинския съвет Програми;
4. Организира и координира дейностите, свързани с участието на общината по проекти и програми;
5. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на Община Бойчиновци, както и извън нея;
6.Координира и контролира дейностите, свързани с прилагането на ЗОП;
7. Контролира разработването на общите и подробни градоустройствени планове;
8.Организира изготвянето на Плана за капитално строителство на обекти с общинско значение, както и реализирането на приетия план;
9. Ръководи, контролира и отговаря за работата свързана с устройство на територията, екология, общинска собственост, икономика, селско и горско стопанство, евроинтеграция, образование, здравеопазване, социални дейности и култура на територията на общината;
10. Отговаря за уличното осветление  на територията на общината;
11.Координира и контролира дейността на заведенията за социални услуги – Дом за стари хора, Домашен социален патронаж;
12.Отговаря за дейностите, свързани със здравното обслужване в училища и детски градини;
13.Ръководи и контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в Общинска администрация и звената към нея;
14.Ръководи и координира младежките дейности на територията на общината;

---------------------------------------------------------------------------Заместник кмет

---------------------------------------------------------------------------

Области на дейност:

Обществен ред, Програми за временна заетост, етнически и интеграционни  въпроси, спортна база и пенсионерски клубове.

Функции:

1. Координира и контролира дейността на клубовете  на пенсионера;
2. Ръководи разработването и организира изпълнението на Програмите за заетост към общината;
3. Следи и контролира извършената работа по програмите за временна заетост.
4. Отговаря за воденето на регистъра по вероизповеданията;
5.Ръководи дейността и е председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
6. Организира и контролира дейностите, свързани с малцинствата;
7.Осъществява координация между общината и неправителствени организации в областта на етническите взаимоотношения;
8.Разработва и предлага конкретни мерки за решаване на етническите и интеграционни проблеми и запазване на толерантността и разбирателството между българските граждани от различен етнически произход на територията на община Бойчиновци;
9.Анализира възникнали проблеми и работи за недопускане на междуетнически конфликти;
10.Отговаря за социалната интеграция на етническите малцинства във всички сфери на обществения живот на територията на общината;
11.Отговаря по въпросите за спорта и спортната база в общината;
12.Осъществява връзка и координация с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация;
13.Участва в мероприятия, свързани с етнически и интеграционни въпроси и интеграция на ромите;
14. В рамките на компетентността на общината, осъществява връзка и координация с органите на МВР и други институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазване на законността на територията на общината;


  1. Зам. кметове - Текуща страница
  2. Кмет
  3. Кметства

Потърсете в сайта