Текущи

Дата на публикуване: 04.04.2013 09:51
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (към 01.2021г.)

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 (към 08.2018г.)

На 07.05.2019 г. община Бойчиновци подписа Административен договор BG06RDNP001-7.006-0095-C01 от 07.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура BG06RDNP001-7.006Площи – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

На 07.05.2019 г. община Бойчиновци подписа Административен договор BG06RDNP001-7.001-0047-C01 от 07.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура BG06RDNP001-7.001 Улици – „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Наименование Брой тегления
V-proces-na-izpalnenie.pdf 871 Изтегли документ с име "V-proces-na-izpalnenie.pdf"

Потърсете в сайта