Дирекции и отдели

Дата на публикуване: 26.11.2019 09:25

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА СЛУЖИТЕЛЯ

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

инж. ИЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА

09513 22 36, В.25

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

ТАНЯ БОРИСОВА-НИКОЛОВА

09513 22 36, В.29

СЕКРЕТАР на МКБППМН

КАТЯ ТОДОРОВА

09513 22 36, В.42

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

АРХ. ПЕНКА ГОСПОДИНОВА

09513 22 36, В.27

 

ЗВЕНО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

КАТЯ ТРИФОНОВА

09513 22 36, В.33

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

НЕЛИ МИНОВА

09513 22 36, В.32

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

РЕНЕТА ЦЕНОВА

09513 23 15

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ПЕТЯ ТОДОРОВА

09513 22 36, В.28

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

НАТАЛИЯ АНАСТАСОВА

09513 22 36, В.40

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ

09513 22 36, В. 24

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

ИРЕНА ТОМОВА

09513 22 36, В.21

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

ЙОАННА ГЕОРГИЕВА

09513 22 36, В.40

СПЕЦИАЛИСТ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ

09513 22 36, В.33

 

ОТДЕЛ ”ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

 ВАЛЕНТИНА ИЦИНСКА

09513 22 36, В.31

СПЕЦИАЛИСТ

 ЦВЕТИ ЦВЕТАНОВА

09513 22 36, В.38

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

НИНА КРЪСТЕВА

09513 22 36, В.29

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

 

09513 22 36, В.29

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

РУМЯНА ВАСИЛЕВА

09513 22 36, В.29

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

РЕНИ МЛАДЕНОВА

09513 22 36, В.29

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА

09513 22 36, В.43

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

ВЕЛИНА ГЕНОВА

09513 22 36, В.40

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА

09513 22 36, В.38

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ                       ПЕТЪР ВИНЕШКИ                                            09513 22 36, В.30

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ"


НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ДАНИЕЛА МАРИНОВА 09513 22 36, В.23

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

ВАНЯ СИМЕОНОВА

09513 22 36, В.23

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

МОНИКА РАДОЕВА

09513 22 36, В.23

СПЕЦИАЛИСТ

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА

09513 22 36, В.23ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЕВРОПРОЕКТИ"

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА

09513 22 36, В.26

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ВЛАДИСЛАВА ЙОРДАНОВА

09513 22 36, В.26

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

СТАНИСЛАВ ВЪЛОВ

09513 22 36, В.26

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ

09513 22 36, В.27

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

ПЕТЯ ПЕТРОВА

09513 22 36, В.26

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

СТЕФАН ИВАНОВ

09513 22 36, В.27

СПЕЦИАЛИСТ

АНА НИКОЛОВА

09513 22 36, В.27

 


Потърсете в сайта