Секретар

Дата на публикуване: 22.01.2012 14:49
Секретар

инж. Илияна АлександроваРодена на 24.06.1968 г. в град Дупница, живее в град Монтана, омъжена, с две деца. Висшето си образование завършва като Магистър във ВТУ „Ангел Кънчев” Русе от 1987 до 1993 със специалност "Инженер по електроника и автоматика". През 2004 - 2005г. във Велико Търново придобива допълнителна професионална квалификация с Учителска правоспособност по математика и информационни технологии.

---------------------------------------------------------------------------

Правомощия и функции.
Секретарят на общината организира и отговаря за:
1. организира и отговаря за дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. организира и отговаря за деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. организира и отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. организира и отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. организира и отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. организира и отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
7.изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.


Потърсете в сайта